วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สุนัขวิ่งตัดหน้ารถกระชั่นชิด ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

วันนี้สำนักงาน ฯ ขอเสนอ กฎหมายเกี่ยวด้วยการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากสัตว์
บ้างครั้งเรามั้งประสบปัญหากรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือจักรยานยนต์ของเรา
เมื่อเกิดความเสียหายทางร่างการหรือทรัพย์สินแล้ว ใครบ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
วันนี้ สำนักงานฯ มาให้คำตอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433
กำหนดว่า มาตรา 433  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

จะเห็นได้ว่า เจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเจ้าของสัตว์ไม่ดูแลสัตว์ของตนเองให้ดี

นอกจากนั้น ยังมีกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้ว คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6088/2559
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี่ จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ เมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขจึงเป็นผู้ดูแลสัตว์จะต้องดูแลควบคุมมิให้สัตว์กีดขวางการจราจร การที่สุนัขของจำเลยทั้งสองวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของโจทก์ในระยะกระชั้นชิด ย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของโจทก์ล้ม เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยทั้งสองว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างไร ดังนั้น เหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสองที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 433 วรรคหนึ่ง

ดังนั้น เราหรือไม่ว่าบุคคลใดควรที่จะเก็บสัตว์ให้อยู่ในความดูแลของเราให้ดี มิฉะนั้น อาจได้รับความเดิือดร้อนจากสัตว์ได้ 

ทนายความเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริการของสำนักงานฯสำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความเชียงใหม่


             สำนักงานฯ ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยขน์ทางกฎหมายสูงสุด สำนักงานฯ เป็นทีมทนายความเชียงใหม่ มองปัญหาของท่านเป็นปัญหาของเรา เราจะใช้ความรู้กฎหมายแก้ปัญหาให้แก่ท่านอย่างถูกวิธีอย่างแน่นอน

ต้องการทนายดี มีคุณธรรมติดต่อได้ที่

ปรึกษากฎหมายฟรี
ติดต่อสำนักงาน คลิกเลย ทนายเชียงใหม่
แฟนเฟจ คลิกที่นี้ ทนายความเชียงใหม่
โทร 095 778 8803
ไอดีไลน์ 095 778 8803

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การกระทำโดยบันดาลโทสะ

               แม้ในบ้างครั้งการที่เราถูกผู้เสียหายกระทำการ แต่ในบ้างกรณี อาจไม่ใช้กรณีป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่กฎหมายก็ให้ลดโทษจากการกระทำดังกล่าว นั้นคือ หลักในเรื่องของการบันดาลโทสะ โดยมีข้อกฎหมายว่า
                 มาตรา 72 ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุ อันไม่เป็นธรรม จึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะ ลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใด ก็ได้
จากข้อกฎหมายดังกล่าว ทำให้เห็นว่า ท่านไม่ต้องรับผิดเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เช่น ท่านอาจจะได้รับโทษ 3 ปี แต่มีเหตุบันดาลโทสะ ท่านอาจจะได้รับโทษ เพียง 3 เดือน แต่ให้รอการลงโทษ ก็ได้

โดยสำนักงานฯ

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว

เครดิตรูป UpdateNewsTV
                ปัจจุบัน ประเทศไทยโดยหลักแล้วไม่ได้ต่างด้าวถือถครองที่ดิน แต่ไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อยกเว้น สำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบดังนี้
                 1. ทำตามกฎหาายโดยตรง กล่าวคือ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐเพื่อถือครองที่ดิน
                 การถือครองที่ดินโดยอ้อม
                 1. อาจจะให้คู่สมรสที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือครองแทน
                 2.ให้จัดตั้งบริษัทเป็นผู้ถือครองที่ดิน โดยบริษัทนั้น จะต้องมีการประกอบกิจการที่แท้จริงด้วย

                แต่วิธีการทั้งสองสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคต รัฐบาลอาจมีนโนบายกำหนดแนวทางอื่นใด เพื่ออุดช่องว่างข้อกฎหมายก็ได้

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความรับผิดเกี่ยวกับรถยนต์

บ้างคนอาจคิดว่า การที่รถยนต์ชนรถยนต์ กับรถยนต์ชนคน มีความรับผิดเหมือนกัน วันนี้ สำนักงานฯ จะให้ความเข้าใจในข้อกฎหมายส่วนนี้ดังนั้
 ทนายเชียงใหม่
เครดิตรูป www.autodeft.com

                ตามกฎหมายไทย มีความรับผิดกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ อย่างใด ๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการ เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหาย นั้นเอง
                 จากมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นกรณีกำหนดให้ บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ เป๋็นผู้รับผิดต่อผู้เสียหาย ซึ่งเจตนาของกฎหมายข้อนี้ เป็นการกำหนดให้รับผิดกรณี รถชนกับรถ ไม่ใช่ รถชนคน 
                ส่วน รถชนคน นั้น มีกฎหมายกำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
                ซึ่งมีความแตกต่างกัน กล่าว ตามาตรา 420 จะมีผู้มารับผิดกับผู้กระทำละเมิด ด้วย เช่น มาตรา 425 กรณีผู้ทำละเมิดเป็นลูกจ้าง นายจ้างจะต้องรับผิดร่วมด้วย มาตรา 429 บิดามารดาหรือผู้ อนุบาลของบุคคลผู้เยาว์จะต้องรับผิดร่วมด้วย มาตรา 430 ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแล จะต้องรับผิดร่วมด้วย เป็นต้น

สุนัขวิ่งตัดหน้ารถกระชั่นชิด ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

วันนี้สำนักงาน ฯ ขอเสนอ กฎหมายเกี่ยวด้วยการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากสัตว์ บ้างครั้งเรามั้งประสบปัญหากรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือจักรยาน...