วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การกระทำโดยบันดาลโทสะ

               แม้ในบ้างครั้งการที่เราถูกผู้เสียหายกระทำการ แต่ในบ้างกรณี อาจไม่ใช้กรณีป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่กฎหมายก็ให้ลดโทษจากการกระทำดังกล่าว นั้นคือ หลักในเรื่องของการบันดาลโทสะ โดยมีข้อกฎหมายว่า
                 มาตรา 72 ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุ อันไม่เป็นธรรม จึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะ ลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใด ก็ได้
จากข้อกฎหมายดังกล่าว ทำให้เห็นว่า ท่านไม่ต้องรับผิดเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เช่น ท่านอาจจะได้รับโทษ 3 ปี แต่มีเหตุบันดาลโทสะ ท่านอาจจะได้รับโทษ เพียง 3 เดือน แต่ให้รอการลงโทษ ก็ได้

โดยสำนักงานฯ

สุนัขวิ่งตัดหน้ารถกระชั่นชิด ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

วันนี้สำนักงาน ฯ ขอเสนอ กฎหมายเกี่ยวด้วยการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากสัตว์ บ้างครั้งเรามั้งประสบปัญหากรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือจักรยาน...