วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

การซื้อขายที่ดินประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส๓) จะสมบูรณ์ตามกฎหมายได้อย่างไรบ้าง

การซื้อขายที่ดินประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์
การซื้อขายที่ดินประเภท นส.๓ นั้น ตามกฎหมายแล้ว สามารถซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้ สอง กรณี
คือ ๑. การซื้อขายโดยตกลงกันว่า จะต้องไปทำการจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดิน เป็นการซื้อที่ถูกต้องตามแบบ
๒. การซื้อขายที่ดิน โดยตกลงให้ส่งมอบการครอบครองโดยไม่ต้องไปจดทะเบียน เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ทำให้ตกเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดิน แต่ตามกฎหมายแล้ว การส่งมอบการครอบครองย่อมเป็นการสละสิทธิในการครอบครองที่ดินนั้นแล้ว จึงเป็นการซื้อขายสิทธิครอบครองแทน ทำให้เป็นการซื้อขายที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่จะเรียกร้องให้คู่สัญญาไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงซื้อในทะเบียนไม่ได้ แต่มีสิทธิหวงกันสิทธิครอบครองได้ ทั้งนี้ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้ว 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1401/2553
จ. ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์ทั้งสองและมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งสองครอบครองแล้วในวันเดียวกัน เมื่อการซื้อขายมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคหนึ่ง แต่เป็นที่ดินที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ จ. จึงมีแต่สิทธิครอบครอง เมื่อ จ.ได้ส่งมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งสองเป็นการสละเจตนาครอบครองไม่ยึดถือที่ดินพิพาทอีกต่อไป โจทก์ทั้งสองย่อมได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองตามมาตรา 1377, 1378 แล้ว จึงเป็นการได้มาด้วยการครอบครองฟ้องบังคับให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ จ. ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) และจดทะเบียนคัดชื่อจำเลยออกแล้วใส่ชื่อโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองแทนชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกอันเป็นการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสัญญาซื้อขายหาได้ไม่ และเมื่อโจทก์ทั้งสองไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวแก่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ จ. เจ้ามรดกแล้ว ก็ไม่มีปัญหาว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 1754 วรรคสาม หรือไม่ แต่โจทก์ทั้งสองได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแล้วจึงชอบที่จะขอให้ห้ามจำเลยรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทได้

ทำลายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกป่าไม้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน เป็นมาตรการที่เกินสมควรแก่เหตุ

                 ทำลายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกป่าไม้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน เป็นมาตรการที่เกินสมควรแก่เหตุ   ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าข...