ติดต่อเรา                 เป็นทนายความเชียงใหม ยินดีให้บริการพี่น้องทุกท่านให้ได้รับความยุติธรรมสูงสุดตามกฎหมายที่ให้สิทธิรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                 โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทางสำนักงานฯ รับว่าความในคดีเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ซึ่ง

                 ไม่ว่าจะเป็น เช็ค ผิดสัญญาเงินกู้ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น


ติดต่อ สำนักงานฯ โดย
Tel. = 095-778-8803 
ID Line = 095 778 8803 

พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ . ศ . ๒๔๙๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป . ร . ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ . ศ . ๒๔๙๗ เป็นปีที่...