ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ติดต่อเรา


                 เป็นทนายความเชียงใหม,ทนายความแม่ฮ่องสอน ยินดีให้บริการพี่น้องทุกท่านให้ได้รับความยุติธรรมสูงสุดตามกฎหมายที่ให้สิทธิรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                 โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทางสำนักงานฯ รับว่าความในคดีเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ซึ่ง

                 ไม่ว่าจะเป็น เช็ค ผิดสัญญาเงินกู้ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น


Tel. 095-778-8803  ทนายนพรุจ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับสังหาริมทรัพยในทางกฎหมายกันก่อนนะครับ  ซึ่งทรัพย์สินทุกชนิดที่ไม่ใช่ บ้านบนที่ดิน  ที่ดิน  และที่ไม่ใช่สิทธิอันเกี่ยวกันที่ดิน  ก็ถือว่าเป็น  สังหาริมทรัพย์ทั้งหมด  โดยมี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บัญญัติไว้ใน                    มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

               มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย
                สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้น  แบ่งเป็น  2 ประเภท  กล่าวคือ 1.สัญญาซื้อขาย  สังหาริมทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท  ไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็สามารถ  ฟ้องบังคับคดีได้
2.สัญญาซื้อขาย  สังหาริมทรัพย์  ตั้งแต่ 20,001 ขึ้นไป ต้องทำเป็นหนังสือ  หรือวางมัดจำ หรือชำระหนี้บางส่วน  ก็สามารถฟ้องบังคับคดีได้  ซึ่งไม่ต้องทำทุกอย่าง  เพ…
การที่บิดามารดารไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และมีบุตรด้วยกัน โดย บิดามาเลี้ยงดูอุปการะ ส่งเสียให้เล่าเรียนและให้ใช้ชื่อสกุลของบิดา สมมุติว่า บิดาถึงแก่ความตาย 

                 คำถาม ประเด็นที่ 1 มารดาหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของบิดาหรือสามีหรือไม่ 

                 คำถาม ประเด็นที่ 2 บุตรสามารถรับทรัพย์มรดกของบิดาได้หรือไม่

ตอบประเด็นข้อที่ 1 ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชองสามี ไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมของสามี ซึ่งภริยาที่จะเป็นทายาทโดยธรรมนั้นจะต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันเจ้ามรดกหรือผู้ตายก่อน ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจรับทรัพย์มรดกจากสามีในฐานะทายาทโดยธรรมได้ ตามประมวลกฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 วรรคสอง

ตอบ ประเด็นข้อที่ 2 บุตรของบิดาที่เกิดจากการที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดามาเลี้ยงดูอุปการะ ส่งเสียให้เล่าเรียนและให้ใช้ชื่อสกุลของบิดา พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงได้ว่าบิดาผู้ตายได้รับรองว่าเป็นบุตร ดังนั้นจึงเป็นบุตรนอกกฎหมายซึ่งบิดาผู้ตายรับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตร…

การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว

เครดิตรูป UpdateNewsTV                 ปัจจุบัน ประเทศไทยโดยหลักแล้วไม่ได้ต่างด้าวถือถครองที่ดิน แต่ไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อยกเว้น สำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบดังนี้
                 1. ทำตามกฎหาายโดยตรง กล่าวคือ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐเพื่อถือครองที่ดิน
                 การถือครองที่ดินโดยอ้อม
                 1. อาจจะให้คู่สมรสที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือครองแทน
                 2.ให้จัดตั้งบริษัทเป็นผู้ถือครองที่ดิน โดยบริษัทนั้น จะต้องมีการประกอบกิจการที่แท้จริงด้วย

                แต่วิธีการทั้งสองสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคต รัฐบาลอาจมีนโนบายกำหนดแนวทางอื่นใด เพื่ออุดช่องว่างข้อกฎหมายก็ได้