วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

                ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับสังหาริมทรัพยในทางกฎหมายกันก่อนนะครับ  ซึ่งทรัพย์สินทุกชนิดที่ไม่ใช่ บ้านบนที่ดิน  ที่ดิน  และที่ไม่ใช่สิทธิอันเกี่ยวกันที่ดิน  ก็ถือว่าเป็น  สังหาริมทรัพย์ทั้งหมด  โดยมี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บัญญัติไว้ใน    
               มาตรา ๑๓๙ อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

               มาตรา ๑๔๐ สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย

                สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้น  แบ่งเป็น  2 ประเภท  กล่าวคือ
1.สัญญาซื้อขาย  สังหาริมทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท  ไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็สามารถ  ฟ้องบังคับคดีได้

2.สัญญาซื้อขาย  สังหาริมทรัพย์  ตั้งแต่ 20,001 ขึ้นไป ต้องทำเป็นหนังสือ  หรือวางมัดจำ หรือชำระหนี้บางส่วน  ก็สามารถฟ้องบังคับคดีได้  ซึ่งไม่ต้องทำทุกอย่าง  เพียงแต่ทำฉะเพราะอย่างใดอย่าง เท่านั้น

สุนัขวิ่งตัดหน้ารถกระชั่นชิด ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

วันนี้สำนักงาน ฯ ขอเสนอ กฎหมายเกี่ยวด้วยการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากสัตว์ บ้างครั้งเรามั้งประสบปัญหากรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือจักรยาน...