วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บุตรนอกกฎหมายมีสิทธิได้รับมรดกหรือไม่

       


                     การที่บิดามารดารไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และมีบุตรด้วยกัน โดย บิดามาเลี้ยงดูอุปการะ ส่งเสียให้เล่าเรียนและให้ใช้ชื่อสกุลของบิดา สมมุติว่า บิดาถึงแก่ความตาย             

                 คำถาม ประเด็นที่ 1 มารดาหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของบิดาหรือสามีหรือไม่ 

                 คำถาม ประเด็นที่ 2 บุตรสามารถรับทรัพย์มรดกของบิดาได้หรือไม่

                  ตอบ ประเด็นข้อที่ 1 ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชองสามี ไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมของสามี ซึ่งภริยาที่จะเป็นทายาทโดยธรรมนั้นจะต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันเจ้ามรดกหรือผู้ตายก่อน ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจรับทรัพย์มรดกจากสามีในฐานะทายาทโดยธรรมได้ ตามประมวลกฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 วรรคสอง

                  ตอบ ประเด็นข้อที่ 2 บุตรของบิดาที่เกิดจากการที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดามาเลี้ยงดูอุปการะ ส่งเสียให้เล่าเรียนและให้ใช้ชื่อสกุลของบิดา ฤติการณ์ดังกล่าวแสดงได้ว่าบิดาผู้ตายได้รับรองว่าเป็นบุตร ดังนั้นจึงเป็นบุตรนอกกฎหมายซึ่งบิดาผู้ตายรับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627 และเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายตามมาตรา 1629 (1) บุตรดังกล่าวจึงมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของบิดา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3785-3787/2552)
โดย ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ . ศ . ๒๔๙๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป . ร . ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ . ศ . ๒๔๙๗ เป็นปีที่...