วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความรับผิดเกี่ยวกับรถยนต์

บ้างคนอาจคิดว่า การที่รถยนต์ชนรถยนต์ กับรถยนต์ชนคน มีความรับผิดเหมือนกัน วันนี้ สำนักงานฯ จะให้ความเข้าใจในข้อกฎหมายส่วนนี้ดังนั้
 ทนายเชียงใหม่
เครดิตรูป www.autodeft.com

                ตามกฎหมายไทย มีความรับผิดกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ อย่างใด ๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการ เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหาย นั้นเอง
                 จากมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นกรณีกำหนดให้ บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ เป๋็นผู้รับผิดต่อผู้เสียหาย ซึ่งเจตนาของกฎหมายข้อนี้ เป็นการกำหนดให้รับผิดกรณี รถชนกับรถ ไม่ใช่ รถชนคน 
                ส่วน รถชนคน นั้น มีกฎหมายกำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
                ซึ่งมีความแตกต่างกัน กล่าว ตามาตรา 420 จะมีผู้มารับผิดกับผู้กระทำละเมิด ด้วย เช่น มาตรา 425 กรณีผู้ทำละเมิดเป็นลูกจ้าง นายจ้างจะต้องรับผิดร่วมด้วย มาตรา 429 บิดามารดาหรือผู้ อนุบาลของบุคคลผู้เยาว์จะต้องรับผิดร่วมด้วย มาตรา 430 ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแล จะต้องรับผิดร่วมด้วย เป็นต้น


พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ . ศ . ๒๔๙๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป . ร . ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ . ศ . ๒๔๙๗ เป็นปีที่...